Reforma

Koji su indikatori za ocenjivanje?

linija

Indikatori za ocenjivanje su grupisani u četiri grupe, koje smo nazvali: 1) zakon; 2) kapaciteti; 3) praksa; 4) vrednosti. 

Svaki od indikatora predstavlja stanje koje smatramo zadovoljavajućim, odnosno, takvo stanje koje je u skladu sa osnovnim (a ne naprednim) standardima i praksama dobrog upravljanja javnim finansijama.

Naša polja posmatranja kod finansijske transparentnosti su transparentnost budžeta transparentnost javnih nabavki.

 

TRANSPARENTNOST BUDŽETA

Zakon

 • Zakonom o budžetu definisane su vrste prihoda i rashoda i načini kontrole i izveštavanja o troškovima.
 • U Zakonu su definisane obaveze budžetskih korisnika.
 • U Zakonu su navedene faze usvajanja budžeta.
 • Postoji Uputstvo o pripremi finansijskog plana, odnosno Uputstvo o izveštavanju.

 

Kapaciteti

 • Organizaciona jedinica odgovorna za pripremu finansijskog plana popunjena je adekvatnim brojem izvršilaca.
 • Organizaciona jedinica raspolaže kapacitetima potrebnim za analizu smernica ekonomske i fiskalne politike.

 

Praksa

 • Rasprava o prioritetima predloga finansijskih planova korisnika budžeta je javna.
 • Rasprava o prioritetima budžeta koja se vodi između izvršnih organa i Narodne skupštine je javna.
 • Uspostavljene su organizacione jedinice odgovorne za pripremu finansijskog plana.
 • Poštuju se rokovi određeni budžetskim kalendarom.
 • Predlozi finansijskih planova budžetskih korisnika su dostupni javnosti.
 • Obrazloženje finansijskog plana sadrži sledeće informacije o budžetskom korisniku: opis poslova, nadležnosti i organizacionu strukturu budžetskog korisnika.
 • Uspostavljen je kredibilan sistem praćenja realizacije (stepena ostvarenosti i izvršenja) budžeta.
 • Posmatrane institucije (institucija) je izvršila pripreme za prelazak na programski budžet.
 • Ključni budžetski dokumenti su dostupni građanima. Izveštaji o izvršenju budžeta su dostupni.
 • U fazi donošenja budžeta razmatraju se predlog budžeta i pojednostavljeni prikaz budžeta koji je lakše razumljiv građanima.
 • U fazi izvršavanja, koja obuhvata izvršenje, nadzor i kontrolu, dostupni su mesečni i polugodišnji izveštaji, završni račun i izveštaj revizora.
 • Prekršioci i službenici umešani u korupciju se (još uvek) ne sankcionišu, ili se sankcionišu izuzetno.

 

Vrednosti

 • Nosioci vlasti u javnim nastupima pokazuju interes da budžet učine jasnijim građanima.
 • U medijima su sve prisutniji autorski tekstovi, ali i analitički tekstovi (tematski prikazi) i komentari.
 • Građani počinju da koriste Zakon o slobodnom pristupu kao način da dođu do potrebnih informacija u vezi sa trošenjem budžetskih sredstava institucija sektora bezbednosti.

 

TRANSPARENTNOST JAVNIH NABAVKI

Zakon

 • Zakonom je jasno utvrđen javni interes koji se nabavkom želi zadovoljiti.
 • Procedura je Zakonom precizirana na jasan i razumljiv način.
 • U Zakonu, uslovi učešća u procesu javne nabavke jednaki su za sve zainteresovane dobavljače.
 • U Zakonu ne postoje dobavljači koji su privilegovani, odnosno diskriminisani.
 • Jasno su definisana pravila za sprovođenje postupaka nabavke, kao i slučajevi u kojima su dozvoljeni postupci sa pogađanjem (ne objavljuje se javni poziv).
 • Zakonom je garantovano pravo učesnika u postupku da ostvari uvid u podatke iz ponuda koje se unose u zapisnik.
 • Zakonom je garantovano pravo ponuđača da ostvari uvid u podatke o sprovedenom postupku nakon što naručilac donese odluku.
 • Zakonom je uređena zaštita podataka, vođenje dokumentacije i evidencije.
 • Zakonom je garantovana mogućnost žalbe, odnosno sudske zaštite prava ponuđača.
 • U Zakonu je utvrđen sistem praćenja realizacije javne nabavke.
 • Procedura je bliže utvrđena nizom podzakonskih akata.
 • Postoji mogućnost žalbe na odluku drugostepenog organa.

 

Kapaciteti

 • Uspostavljen je poseban državni organ ovlašćen da nadzire poštovanje procedure javnih nabavki i opremljen potrebnim kapacitetima i resursima.
 • Uspostavljen je žalbeni organ u drugoj instanci koji štiti prava ponuđača i opremljen potrebnim kapacitetima i resursima.
 • Organizacione jedinice zadužene za javne nabavke su uspostavljene, ali ne i popunjene potrebnim brojem izvršilaca.
 • Definisana je sistematizacija poslova javnih nabavki kod naručilaca, njihova obuka i sertifikacija.

 

Praksa

 • Institucija je utvrdila plan nabavki, odvojen od plana investicija i učinila ga javnim, osim gde je Zakonom predviđeno drugačije.
 • Uspostavljen je Portal za javne nabavke čime je omogućeno praćenje javnih nabavki preko Interneta.
 • Za pojedine nabavke i investicije nema opravdanja u strateškim dokumentima.
 • Uslovi javnih nabavki favorizuju određene ponuđače (domaće pre svih).
 • Sistem praćenja realizacije nabavki nije uspostavljen.
 • Planovi poverljivih nabavki nisu dostupni javnosti.
 • Prekršioci i službenici umešani u korupciju se (još uvek) ne sankcionišu, ili se sankcionišu izuzetno.
 • Ponuđači koji prekrše pravila (još uvek) se ne isključuju iz budućih tendera i smeštaju na „crnu listu“.
 • DRI u godišnjem ciklusu revizije redovno ocenjuje i praksu upravljanja javnim nabavkama.

 

Vrednosti

 • Nosioci vlasti u javnim nastupima pokazuju interes da javne nabavke učine jasnijim građanima.
 • U medijima su sve prisutniji autorski tekstovi, ali i analitički tekstovi (tematski prikazi) i komentari.
 • Građani počinju da koriste Zakon o slobodnom pristupu kao način da dođu do potrebnih informacija u vezi sa javnim nabavkama institucija sektora bezbednosti.
 • Loša praksa se odnosi pre svega na kašnjenje u odgovoru/nepotpun odgovor institucija na zahteve građana.
Hronologija
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB