Reforma

Koji su indikatori za ocenjivanje?

linija

Zakonodavni okvir

 • Da li su ključni podzakonski akti koji dodatno preciziraju i obezbeđuju poštovanje zabrane diskriminacije, kao i zaštitu ljudskih prava prilikom upotrebe prinudnih i posebnih mera usvojeni?
 • Koji su ključni podzakonski akti?
 • Da li su ključni podzakonski akti u skladu sa Ustavom, sistemskim zakonima i međunarodnim standardima ljudskih prava?
 • Da li su ograničenja zaposlenih u državnim akterima koji koriste silu za učešće u radu političkih stranaka, kandidovanja za izborne poltičke funkcije, učestvovanje u političkim demonstracijama dok nose službenu uniformu i poštovanje slobode izražavanja jasno precizirana i zakonski uređena?
 • Da li su ključnim podzakonskim aktima jasno precizirani načini poštovanja prava na povoljne i pravedne uslove rada?
 • Da li je zaposlenima u državnim akterima koji koriste silu zakonski omogućeno prava sindikalnog udruživanja?

Praksa

 •  Koje grupe u društvu se smatraju najugroženijim?
 • Koja je uloga organa za sprovođenje zakona u sprečavanju nasilja zasnovanog na diskriminaciji?
 • Da li postoji zaseban registar slučajeva kršenja ljudskih prava prilikom upotrebe prinudnih i posebnih mera i postupaka?
 • Na koji način je regulisan pristup tim informacijama?
 • Da li se poštuje obaveza izveštavanja o upotrebi prinudnih i posebnih mera i postupaka?
 • Da li se prilikom izveštavanja poštuju sve obaveze predviđene zakonom i podzakonskim propisama?
 • Na koji način su tretirani zaposleni sa drugačijim kulturnim, nacionalnim ili verskim identitetom?
 • Kakva je praksa sankcionisanja kršenja ljudskih prava u poslednje tri godine zbog neopravdane i nepravilne upotrebe sredstava prinude i merama preduzetim povodom toga? Uticaj međunarodnih organizacija, nezavisnih državnih tela i organizacija civilnog društva na proces sankcionisanja.
 • Napredovanje oko rešavanja stambenog pitanja zaposlenih u državnim akterima koji koriste silu.
 • Tretman osoba sa posttraumatskim stresnim poremećajom.
 • Da li postoje nacionalni mehanizmi za prevenciju mučenja?
 • Da li je saradnja između nadležnih organa i sindikalnih i profesionalnih udruženja na odgovarajućem nivou? Na koji način se rešavaju zahtevi sindikalnih i profesionalnih udruženja o potpisivanju kolektivnog ugovora?
 • Uloga policije u sprečavanju nasilja na sportskim priredbama. Upotreba prinudnih mera.
 • Kakva je praksa isplaćivanja nadoknade za prekovremeni rad ili na opasnim mestima? Da li su profesionalna i sindikalna udruženja povodom prethodnog pitanja reagovala i kakav je odgovor dobijen?
 • Uticaj međunarodnih organizacija, nezavisnih državnih tela i organizacija civilnog društva (branitelja ljudskih prava) na povećanje zaštite ljudskih građana i zaposlenih? Ocena saradnje.

Administrativni i upravljački kapaciteti

 • Da li su organi za poštovanje zabrane diskriminacije, kontrolu upotrebe prinudnih i posebnih mera i postupaka unutar nadležnih ministarstava formirani? Da li su njihova ovlašćenja precizna, jasna i dovoljna? Da li su regulisana posebnih podzakonskim aktima?
 • Da li su ljudski resursi organa unutar nadležnih ministarstava dovoljni za rad? Kvalifikacije zaposlenih. Da li su učinjeni dodatni napori za poboljšanje administrativnih kapaciteta pomenutih organa?
 • Da li su materijalni resursi organa unutar nadležnih ministarstava dovoljni za rad?
 • Da li se rad organa za poštovanje zabrane diskriminacije, kontrolu upotrebe prinudnih i posebnih mera i postupaka nalazi pod političkim pritiskom?

Vrednosti

 • Da li u primenjivanju ovlašćenja državnih aktera koji primenjuju silu postoji kultura poštovanja oštih načela ljudskih prava (jednakosti, ravnopravnosti i zabrane diskriminacije)? Na koji način se to primećuje?
 • Da li su učinjene preventivne mere protiv prekomerne upotrebe sredstava prinude? Na koji način su te akcije sprovodene?
 • Da li postoje posebni programi obrazovanja zaposlenih u sektoru bezbednosti o međunarodnim standardima ljudskih prava i načinima zaštite ljudskih prava?
 • Da li postoje pravne garancije za poštovanje prava na pravedno postupanje sa licima koje su bile žrtve prekomerne upotrebe sredstava prinude, neovlašćene upotrebe posebnih mera i postupaka ili diskriminacije?
 • Saradnja sa organizacijama civilnog društva.
Hronologija
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB