Reforma

Koji su indikatori za ocenjivanje?

linija
 1. 1.      Budžetska kontrola državnih aktera koji koriste sredstva prinude.

Budžetska kontrola i nadzor je jedan od osnovnih instrumenta za kontrolu izvršne vlasti, koji stoji na raspolaganju parlamentu. Parlament vrši kontrolu i nadzor u toku tri budžetske faze. U prvoj fazi analiziramo ulogu parlamenta (nadležnih odbora) tokom planiranja i usvajanja budžeta aktera sektora bezbednosti. Ovde analiziramo da li/kako Parlament  utiče na određivanje visine troškova institucija sektora bezbednosti (npr. zahteva da se određene budžetske stavke umanje ili izbrišu). Zatim analiziramo kako parlament vrši kontrolu i nadzor nad trošenjem budžetskih sredstava, odnosno nad rashodima. Na kraju, parlament ispituje da li je bilo zloupotreba sredstava, razmatranjem i usvajanjem završnog računa institucija sektora bezbednosti (tj. završnog računa budžeta).

 

 

Indikatori:

1. Ustavni i zakonski okvir:

 • Kako su nadležnosti Parlamenta za budžetsku kontrolu definisane u Ustavu, Zakonu o Narodnoj skupštini, Poslovniku i sistemskim zakonima?
 • Da li su Parlamentu date sve neophodne nadležnosti za efektivno vršenje budžetske kontrole (npr. uvid u „sivi budžet“ službi bezbednosti)?
 • Da li Parlament ima pravo da traži od izvršne vlasti sve neophodne informacije?
 • Da li svi relevantni skupštinski odbori imaju nadležnosti za vršenje budžetske kontrole (Odbor za odbranu i bezbednost, Odbor za finansije)? Da li je zakonom predviđena i uređena saradnja odbora?
 • Da li parlament ima nadležnosti za razmatranje budžeta za učestvovanje snaga u multinacionalnim operacijama?

2. Praksa:

 • Da li parlament (članovi Odbora za odbranu i bezbednost) koriste sve raspoložive nadležnosti (instrumente i mehanizme) za vršenje budžetske kontrole?
 • Da li svi relevantni skupštinki odbori učestvuju u budžetskoj kontroli i nadzoru sektora bezbednosti? Da li postoji saradnja između odbora i kakvi su rezultati te saradnje?
 • Da li se na sednicama Odbora za odbranu i bezbednost razmatraju teme iz oblasti budžetske kontrole (svrsishodnost izdataka, javne nabavke naoružanja i opreme za MUP, MO i službe bezbednosti)? Na koji način Odbor vrši ovu vrstu kontrole?
 • Da li je Odbor za odbranu i bezbednost zahtevao dodatna objašnjenja o pojedinim budžetskim stavkama ili trošenjima?
 • Da li je parlament proaktivan u vršenju budžetske kontrole (npr. da li zahteva godišnje izveštaje od institucija sektora bezbednosti o trošenju budžeta, nabavkama i sl.) ili reaktivan (npr. razmatra izveštaje Državnog revizora, poslanici postavljaju pitanja ili vrše javna saslušanja nakon što je utvrđena neka nepravilnost u trošenju budžetskih sredstava)?

 

3. Administrativni i upravljački kapaciteti:

 • Kakvi su resursi skupštinskih odbora za vršenje budžetske kontrole (broj administrativnog osoblja, da li su poslanici članovi Odbora za odbranu i bezbednost duži niz godina, da li poslanici i osoblje pohađaju seminare, obuke i treninge za vršenje budžetske kontrole)?
 •  Da li parlament (Odbor za odbranu i bezbednost, Odbor za finansije) konsultuju nezavisne stručnjake za finansijsko planiranje?
 • Da li poslanici, članovi Odbora za odbranu i bezbednost zahtevaju podršku skupštinskog Odseka za informatičko-istraživačke poslove?

 

4. Vrednosti:

 • Da li je bilo slučajeva u kojima su predstavnici izvršne valsti javno osporovali autoritet parlamenta?
 • Da li je bilo slučajeva u kojima su predstavnici institucija u sektoru bezbednosti uskratili poslanicima (članovima Odbora za odbranu i bezbednost) pristup nekim informacijama vezanim za budžet (planiranje ili trošenje budžeta)?
 • Da li poslanici koriste redovno sva ovlašćenja? Da li vrše parlamentrane istrage, postavljau poslanička pitanja  predstavnicima institucija sektora bezbednosti (članovima njihove političke stranke)?
 • Koliki je nivo poverenja građana u Parlament?
 • Koje su najveće poteškoće u radu sa kojima se poslanici suočavaju?

 

 

2. Kontrola i nadzor zakonitosti rada i poštovanja ljudskih prava.

 

U okviru ovog polja posmatramo kontrolu i nadzor nad primenom posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka, sredstava prinude i nad razmenom ličnih podataka. Upotreba posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka može da znači prekomerno zadiranje u Ustavom i zakonima garantovana ljudska prava i slobode, kao što su sloboda kretanja, nepovredivost stana, tajnost pisama i drugih sredstava opštenja i zaštita podataka o ličnosti.

 

Indikatori:

1. Ustavni i zakonski okvir:

 • Da li parlament ima odgovarajuće nadležnosti za vršenje kontrole i nadzora nad upotrebom posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka, upotrebom sredstava prinude i razmenom ličnih podataka?
 • Da li zakonski okvir garantuje Parlamentu nadležnosti za vršenje kontrole i nadzora nad svim akterima koji su ovlašćeni za upotrebu posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka i sredstava prinude?
 • Da li su ove nadležnosti razrađene u podzakonskim dokumentima i da li pružaju Parlamentu mogućnost za proaktivno delovanje?

2. Praksa:

 

 • Da li Odbor za odbranu i bezbednost razmatra slučajeve upotrebe posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka i sredstava prinude?
 • Na koji način Odbor za odbranu i bezbednost vrši kontrolu i nadzor (da li samo razmatra redovne izveštaje institucija sektora bezbednosti, ili zahteva i vanredne izveštaje, vrši terenske posete, organizuje slušanja i sl.)?
 • Kakvi su rezultati kontrole i nadzora (npr. izveštaji, preporuke institucijama koje su usvojene i dovele su do promene u radu tih institucija i sl.)?
 • Da li Odbor za odbranu i bezbednost ima utvrđene procedure za izveštavanje, vršenje terenskih poseta, organizovanje slušanja?
 • Da li Odbor ima izrađen godišnji plan rada kojim su utvrđeni prioriteti rada Odbora?

 

3. Administrativni i upravljački kapaciteti:

 • Koji mehanizmi stoje na raspolaganju parlamentu, u slučaju utvrđivanja nepravilnosti prilikom upotrebe posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka i sredstava prinude?
 • Da li postoji saradnja između različitih skupštinskih odbora (Odbora za pravosuđe i upravu, Odbora za predstavke i predloge i Odbora za odbranu i bezbednost)?
 • Kakvi su kapaciteti Odbora za odbranu i bezbednost (broj administrativnog osoblja, obuke i seminari koje su pohađali)?

 

4. Vrednosti:

 • Da li je bilo slučajeva u kojima su pojedine institucije sektora bezbednosti uskratile parlamentu (članovima Odboru za odbranu i bezbednost) pristup informacijama o upotrebi posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka i sredstava prinude i  razmeni ličnih podataka? Da li je bilo slučajeva u kojima se pozvani predstavnici institucija sektora bezbednosti nisu pojavili na sednici Odbora za odbranu i bezbednost?
 • Da li poslanici redovno koriste sva raspoloživa ovlašćenja (vrše terenske posete, sprovode parlamentarne istrage, postavljaju poslanička pitanja)?
 • Da li se na skupštinskim sednicama vode rasprave o slučajevima zloupotrebe posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka i sredstava prinude i ličnih podtaka? Da li su poslanici zahtevali dodatna pojašnjenja, javna saslušanja i sl?

 

3. Kontrola i nadzor primene Vladinih politika.

 

U okviru ovog polja posmatramo da li/kako Parlament vrši kontrolu efikasnosti i efektivnosti (svrsishodnosti) rada institucija sektora bezbednosti, kao i da li/kako vrši kontrolu i nadzor usaglašenosti praktičnih politika izvršne vlasti sa zakonskim i strateškim dokumentima (npr. sa Strategijom nacionalne bezbednosti, Strategijom odbrane) koje je Parlament usvojio.

Indikatori:

1. Ustavni i zakonski okvir:

 • Kakva ovlašćenja ima parlament za vršenje kontrole i nadzora nad sprovođenjem Vladinih politika?
 • Da li su te nadležnosti razrađene kroz podzakonske dokumente i da li pružaju parlamentu mogućnost za proaktivno delovanje?

2. Praksa:

 • Da li postoji praksa redovnog razmatranja izveštaja o radu institucija sektora bezbednosti (rezultatima rada i rezultatima unutrašnje kontrole)?
 • Da li postoji praksa traženja vanrednih izveštaja od institucija u sektoru bezbednosti ili postavljanja poslaničkih pitanja o svrsishodnosti korišćenja resursa, ispunjavanju ciljeva strateških dokumenata ili o efektivnosti rada?
 • Kakvi su rezultati kontrole i nadzora (npr. izveštaji, preporuke institucijama koje su usvojene i dovele su do promene u radu tih institucija i sl.)?

 

3. Administrativni i upravljački kapaciteti:

 

 • Kakvi su resursi skupštinskih odbora (broj i stručnost administrativnig osoblja, seminari, obuke, treninzi koje su pohađali)?
 • Koji mehanizmi stoje na raspolaganju parlamentu, u slučaju utvrđivanja nepravilnosti u radu pojedinih institucija sektora bezbednosti?

4. Vrednosti:

 • Da li poslanici koriste redovno sve nadležnosti?
 • Da li se na skupštinskim sednicama vode rasprave o rezultatima sprovođenja politike i strategija? Da li su poslanici zahtevali pojašnjenja, parlamentrane istrage, postavljali pitanja i sl.?
 • Da li institucije u sektoru bezbednosti podnose redovne izveštaje, da li odgovaraju na poslanička pitanja, pružaju poslanicima sve neophodne informacije, neophodne za vršenje kontrole i nadzora?
 • Da li parlament informiše građane o rezultatima kontrole i nadzora?
 • Da li su izveštaji Odbora o rezultatima kontrole i nadzora nad radom pojedinih institucija dostupni javnosti?

 

4. Kontrola i nadzor bilateralne i multilateralne bezbednosne saradnje i integracija

 

U okviru ovog polja posmatramo da li/kako parlament vrši kontrolu i nadzor nad slanjem i učestvovanjem snaga u multinacionalinim operacijama, zatim da li vrši kontrolu i nadzor  nad trgovinom naoružanjem i vojnom opremom i na kraju da li/kako vrši kontrolu i nadzor nad razmenom poverljivih informacija (npr. razmenu informacija kroz bezbednosni sporazum u okviru PfP-a, ili kroz međudržavne sporazume o policijskoj i vojnoj saradnji).

Indikatori:

1. Ustavni i zakonski okvir:

 • Da li parlament ima zakonski garantovana sva neophodna ovlašćenja za vršenje kontrole i nadzora?
 • Da li su te nadležnosti razrađene kroz podzakonske dokumente i da li pružaju Parlamentu mogućnost za proaktivno delovanje?

2. Praksa:

 • Da li parlament razmatra slanje snaga u multinacionalne operacije?
 • Da li razmatra da li je trgovina naoružanjem i opremom u skladu sa principama UN embargom na trgovinu oružjem, kao i da li je u skladu sa međunarodnim pravom i strategijom nacionalne bezbednosti?
 • Da li razmatra izveštaje o razmeni poverljivih informacija?
 • Da li se vode parlamentarne istrage ili postavljaju poslanička pitanja o ovim temama?

 

3. Administrativni i upravljački kapaciteti:

 

 • Da li postoji saradnja između Odbora za odbranu i bezbednost i ostalih odbora (za finansije, inostrane poslove)? Da li Odbor sarađuje sa predstavnicima civilnog društva i nezavisnim stručnjacima?
 • Kakvi su resursi Odbora (broj i stručnost administrativnog osoblja, seminari, obuke koje su pohađali)?

4. Vrednosti:

 

 • Da li poslanici (članovi Odbora za odbranu i bezbednost) imaju pristup svim informacijama, neophodnim za vršenje kontrole i nadzora?
 • Da li Parlament redovno informiše građana i javnost o rezultatima kontrole?
 • Da li se na skupštinskim sednicama vode rasprave o trgovini naoružanjem i opremom, učestvovanju u multinacionalnim operacijama i razmeni poverljivih informacija?
 • Da li poslanici redovno koriste sve raspoložive nadlženosti?
Hronologija
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB