Reforma

Šta je parlamentarna kontrola?

linija

Parlamentarna kontrola i nadzor predstavlja ustavno i zakonski garantovanu  nadležnost Narodne skupštine da redovno (ili po potrebi) proverava, utvrđuje, i ocenjuje  da li sektor bezbednosti u celosti i, kao i (ne)državni akteri koji koriste sredstva prinude, kao i nadređena im ministarstva obavljaju  svoje misije i zadatke efektivno i efikasno, u skladu sa Ustavom, zakonima i politikom nacionalne bezbednosti. Parlament je ovlašćen da nadzire sprovođenje zakona, praktičnih politika, odluka i trošenje budžeta, kao i da pokreće postupak za utvrđivanje zakonske i političke odgovornosti, u cilju sankcionisanja odgovornih za kršenje zakona i procedura.

Parlamentarna kontrola i nadzor se vrši postavljanjem poslaničkih pitanja, pokretanjem interpelacija, organizovanjem javnih slušanja, vršenjem terenskih poseta, odobravanjem i nadgledanjem trošenja budžeta i nadzorom sprovođenja politika i poštovanja ljudskih prava. Sve odluke u vezi sa nacionalnom bezbednošću – organizacija, razmeštaj i upotreba snaga bezbednosti, određivanje prioriteta nacionalne bezbednosne politike, raspodela neophodnih resursa treba da donosi, demokratski izabrana, izvršna vlast a proverava zakonodavna, u cilju obezbeđivanja legitimiteta, u skladu sa Ustavom, zakonima i Strategijom nacionalne bezbednosti.

Hronologija
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB