Reforma

Koji su indikatori za ocenjivanje?

linija

Nadležnosti i ovlašćenja

 • Ustav definiše bezbednost kao javno dobro.
 • Postoje sistemski zakoni za sve aktere, kriterijume koji regulišu materiju opšte i finansijske transparentnosti i zaštitu ljudskih prava, kao i državnu upravu.
 • Koordinacija i upravljanje u sektoru bezbednosti su jasni. Ustav predviđa postojanje Saveta za nacionalnu bezbednost i definiše njegove nadležnosti, ovlašćenja i odgovornost
 • Sistemski zakoni regulišu misije, zadatke i ovlašćenja svih aktera, uz precizno uređena diskreciona ovlašćenja.
 • Civilni lanac komandovanja, upravljanja i rukovođenja je definisan Ustavom i sistemskim zakonima.
 • Postoji jasna, zakonom uređena, podela nadležnosti između Predsednika, Predsednika Vlade, ministara i načelnika Generalštaba, direktora Policije i direktora bezbednosno-obaveštajnih službi.
 • Postoji jasna podela nadležnosti između tajnih službi i tokom vanrednih situacija.

Usklađenost sa međunarodnim standardima 

 • Ustav propisuje i uvodi sveobuhvatnu demokratsku civilnu kontrolu i javni nadzor nad sektorom bezbednosti.
 • Sistemski zakoni za aktere i kriterijume sadrže međunarodne standarde i konvencije koje se odnose na demokratsku civilnu kontrolu i javni nadzor nad sektorom bezbednosti i zaštitu ljudskih prava.
 • Ustav i sistemski zakoni propisuju pravnu zaštitu kako građana, tako i zaposlenih i sektoru bezbednosti.
 • Postoje jasne procedure za zaštitu ljudskih prava u sektoru bezbednosti, uključujući ljudska prava građana i zaposlenih u sektoru bezbednosti u slučajevima primene posebnih istražnih mera i radnji tokom vanrednog stanja.

Unutrašnja usklađenost

 • Opšta usklađenost sa Ustavom, ali sporadična neusklađenost između zakona koji regulišu sektor bezbednosti i dalje postoji.
 • Postoji neusklađenost između sistemskih zakona koji regulišu nadležnosti i ovlašćenja aktera i onih koji regulišu kriterijume opšte i finansijske transparentnosti i zaštite ljudskih prava.
 • Odredbe sistemskih zakona koje regulišu kriterijume opšte i finansijske transparentnosti i zaštite ljudskih prava nisu u potpunosti primenjene u sistemskim zakonima koji regulišu nadležnosti i ovlašćenja aktera.

Sprovodljivost zakona 

 • Odredbe pravnih dokumenata (Ustava i sistemskih zakona) su uglavnom jasne, potpune.
 • Zakoni koji regulišu sektor bezbednosti sadrže sankcije za njihovo kršenje i nepoštovanje.
 • Tela za sprovođenje sankcija postoje i ona imaju zakonsku obavezu da izveštavaju o ovom sprovođenju.
 • Zakoni koji regulišu sektor bezbednosti propisuju postojanje tela za njihovo sprovođenje.

 

 

Hronologija
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB