Reforma

Sudska kontrola

Literatura:

Beogradski centar za ljudska prava, 2006, Ljudska prava u Srbiji, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, Dostupno na:< http://bgcentar.org.rs/images/stories/Datoteke/ljudska%20prava%20u%20srbiji%202006.pdf>, [Pristupljeno 31. 01, 2011.]

Beogradski centar za ljudska prava, 2006, Ljudska prava u Srbiji, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, Dostupno na:< http://bgcentar.org.rs/images/stories/Datoteke/ljudska%20prava%20u%20srbiji%202007.pdf>, [Pristupljeno 6. 02. 2011.]

Beogradski centar za ljudska prava, 2006, Ljudska prava u Srbiji, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, Dostupno na:< http://bgcentar.org.rs/images/stories/Datoteke/ljudska%20prava%20u%20srbiji%202008.pdf >, [Pristupljeno 1. 02. 2011.]

Beogradski centar za ljudska prava, 2006, Ljudska prava u Srbiji, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, Dostupno na:< http://bgcentar.org.rs/images/stories/Datoteke/ljudska%20prava%20u%20srbiji%202009.pdf>, [Pristupljeno 1. 02. 2011.]

Hadžić, M., Petrović, P. i Stojanović S., 2009, 2008 Godišnjak reforme sektora bezbednosti u Srbiji, Centar za civilno-vojne odnose, Beograd

Marković, Z., 2010, Postupanje prema licima lišenim slobode, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, Dostupno na:< http://bgcentar.org.rs/images/stories/Datoteke/postupanje%20prema%20licima%20lisenim%20slobode.pdf>, [Pristupljeno 5. 02. 2011.]

Miljacki, N., 2009, Tortura i nezakonito postupanje policije u Srbiji, [online], [Pristupljeno 20. 02. 2011.], Dostupno na:< http://www.scribd.com/doc/36228288/Tortura-i-Nezakonito-Postupanje-Policije-u-Srbiji>

Mrvić-Petrović, N., i Petrović Z., 2008, Naknada štete za neosnovano lišavanje slobode i neosnovane osude, Centar za mir i razvoj demokratije, Beograd

Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal, 2009, Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal, Prvih šest godina, Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal, Beograd

 

Dokumenta:

Ustavni sud Srbije, 2009, Pregled rada u 2009. godini, Dostupno na:< http://www.ustavni.sud.rs/Storage/Global/Documents/Misc/Pregled2009.pdf>, [Pristupljeno 19. 02. 2011.]

Ustavni sud Srbije, 2009, Odluka Ustavnog suda Republike Srbije o Zakonu o sudijama, sa izdvojenim mišljenjem sudije Olivere Vučić, Dostupno na:< http://www.sudije.rs/sr/aktuelnosti/vesti/resenje-ustavnog-suda-o-zakonu-o-sudijama-sa-izdvojenim-misljenjem-sudije-olivere-vucic>, [Pristupljeno 13. 04. 2011.]

Ustavni sud Srbije, Predmet Milana Radojčića, Ustavna žalba br. 1429/2008, Odluka doneta 16. 07. 2009., [online], Dostupno na:< http://www.ustavni.sud.rs/page/jurisprudence/35/>, [Pristupljeno 5. 02. 2011.]

Ustavni sud Srbije, Predmet Mihaila Živkovića, Ustavna žalba br. 2356/2009, Odluka doneta 21. 01. 2010., [online], Dostupno na:< http://www.ustavni.sud.rs/page/jurisprudence/35/>, [Pristupljeno 5. 02. 2011.]

Ustavni sud Srbije, Predmet Ljubinka Goveljića, Ustavna žalba br. 88/2008, Odluka doneta 1. 10. 2009, [online], Dostupno na:< http://www.ustavni.sud.rs/page/jurisprudence/35/>, [Pristupljeno 15. 02. 2011.]

Ustavni sud Srbije, Predmet Marka Mrkića, Ustavna žalba br. 1120/2010, Odluka doneta 14. 07. 2010, [online], Dostupno na:< http://www.ustavni.sud.rs/page/jurisprudence/35/>, [Pristupljeno 26. 02. 2011.]

Komitet za ljudska prava Leskovac, Godišnji izveštaj za 2008. godinu, Dostupno na:< http://www.humanrightsle.org/godisnji%20izvestaj%202008..htm>, [Pristupljeno 7. 02. 2011.]

Savet Evrope, 2010, Preporuka CM/Rec(2010)12  Komiteta Ministara država članica o sudijama: nezavisnosti, efikasnosti i odgovornosti, Dostupno na:< https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1707137&Site=CM>, [Pristupljeno 26. 02. 2011.]

Savet Evrope, 2010, Rezolucija br. 1 o modernom, transparentnom i efikasnom pravosuđu, usvojena na 30. konferenciji ministara pravde Saveta Evrope,  26. novembar, Dostupno na:< http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/minjust/mju30/MJU-30%20_2010_%20RESOL%201%20E%20final.pdf>, [Pristupljeno 5. 03. 2011.]

Savet Evrope, Evropski komitet za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT), 2009, Izveštaj Vladi Srbije o poseti Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja Srbiji, Dostupno na http://www.cpt.coe.int/documents/srb/2009-01-inf-eng.pdf>, [Pristupljeno 5. 02. 2011.]

Savet Evrope, Venecijanska komisija, 2007, CDL-AD(2007)004, Mišljenje o Ustavu Srbije usvojeno od strane Komisije na 70 plenarnoj sednici (Venecija, 17-18. mart 2007), Dostupno na: http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD(2007)004-e.pdf, [Pristupljeno 24. 04. 2011.]

Evropski sud za ljudska prava, Labita protiv Italije, Podnesak br. 26772/95, Presuda od 6. aprila 2000

Evropski sud za ljudska prava, Mansur protiv Turske, Podnesak br. 16026/90, Presuda od 8. juna 1995.

Evropski sud za ljudska prava, W protiv Švajcarske, Podnesak br. 14379/88, Presuda od 26. januara 1993.

Evropski sud za ljudska prava, Huvig protiv Francuske, Podnesak br. 11105/84, Presuda od 24. aprila 1990.

Evropski sud za ljudska prava, Kopland protiv Ujedinjenog Kraljevstva, Podnesak br. 62617/00, Presuda od 3. aprila 2007.

Evropski sud za ljudska prava, P.G. i J.H. protiv Ujedinjenog Kraljevstva, Podnesak br. 44787/98, Presuda od 6. februara 2001.

Evropska komisija, 2010, Izveštaj o napretku Srbije za 2010. godinu, 9. novembar, Dostupno na:< http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/package/sr_rapport_2010_en.pdf, [Pristupljeno 24. 01. 2011.]

Ministarstvo unutrašnjih poslova, 2010, Informator, Dostupno na:< http://www.mup.gov.rs/cms_cir/sadrzaj.nsf/informator.h, [Pristupljeno 17. 02. 2011.]

Ministarstvo pravde, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Godišnji izveštaji (2005-2009), Dostupno na:< http://www.uiks.mpravde.gov.rs/cr/articles/izvestaji-i-statistika/>, [Pristupljeno 7. 02. 2011.]

Republika Srbija, Narodna skupština, Zakon o krivičnom postupku, Službeni glasnik Republike Srbije br. 125/2004 i 111/09

Zaštitnik građana Republike Srbije, 2010, Predlog za ocenu ustavnosti Zakon o elektronskim komunikacijama i Zakona o vojnobezbednosnoj agenciji, 1. oktobar, Dostupno na:< http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr/aktivnosti/zakonske-i-druge-inicijative/1151-2010-11-10-11-51-34>, [Pristupljeno 10. 02. 2011.]

Zaštitnik građana Republike Srbije, 2010, Izveštaj o preventivnoj kontrolnoj poseti Zaštitnika građana Bezbednosno-informativnoj agenciji sa preporukama i mišljenjima, 13. mart, Dostupno na:< http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr/izvestaji/posebnii-izvestaji/791-2010-03-13-14-29-30>, [Pristupljeno 13. 02. 2011.]

Odgovori na upitnik Beogradskog centra za bezbednosnu politiku koje su dostavili: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Carinska uprava, Poreska uprava, Bezbednosno-informativna agencija, Vojnobezbednosna agencija,  Republičko javno tužilaštvo, Tužilaštvo za organizovani kriminal, Tužilaštvo za ratne zločine, Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, Viši sud u Beogradu, Više javno tužilaštvo u Nišu, Vrhovni kasacioni sud

Republika Srbija, 2011, Odgovori Vlade Republike Srbije na Upitnik Evropske komisije – Poglavlje o ljudskim pravima, [Dostupno na:< http://www.seio.gov.rs/code/navigate.asp?Id=20>, [Pristupljeno 2. 02. 2011.]

Republika Srbija, Vlada, Uredba o određivanju poslova bezbednosne zaštite određenih lica i objekata, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 72/2010

Republika Srbija, Narodna skupština, Zakonik o krivičnom postupku, Službeni list SRJ, br. 70/2001 i 68/2002, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 85/2005 – drugi zakon, 49/2007, 20/2009 – drugi zakon i 72/2009

Republika Srbija, Narodna skupština, Krivični zakonik, Službeni glasnik Republika Srbija, br. 85/2005, 88/2005 – ispravka., 107/05 – ispravka, 72/09 i 11/09

Republika Srbija, Narodna skupština, Ustav Republike Srbije, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 83/06

Republika Srbija, Narodna skupština, Ustavni zakon za sprovođenju Ustava Republike Srbije, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 96/06

Republika Srbija, Narodna skupština, Zakon o carini još na snazi u ovom delu, Službeni glasnik Republike Srbije, br.  73/2003, 61/2005, 85/2005 – drugi zakon, 62/2006 – drugi zakon, 63/2006 – ispravka drugog zakona, 9/2010 – Odluka Ustavnog suda

Republika Srbija, Narodna skupština, Zakon o sedištima i područjima sudova  i javnih tužilaštava, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 63/01, 42/02, 27/03, 29/04, 101/05

Republika Srbija, Narodna skupština, Zakon o sedištima i područjima sudova  i javnih tužilaštava, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 46/06 i br. 116/08, 104/09, i 101/10

Republika Srbija, Narodna skupština, Zakon o organizaciji sudova, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 116/2008, 104/2009, i 101/2010

Republika Srbija, Narodna skupština, Zakon o sudijama, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 63/01, 42/02, 17/03, 27/03, 29/04, 44/04, 61/05, i 101/05

Republika Srbija, Narodna skupština, Zakon o sudijama, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 116/2008, 58/2009 odluka Ustavnog suda, 104/2009 i 101/2010

Republika Srbija, Narodna skupština, Zakon o Visokom savetu sudstva, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 116/2008 i 101/2010

Republika Srbija, Narodna skupština, Zakon o upravnim sporovima, Službeni glasnik Republika Srbija, br. 111/09

Republika Srbija, Narodna skupština, Zakon o obligacionim odnosima, Službeni list SFRJ, br.  29/78, 39/85, 45/89 – odluka Ustavnog suda Jugoslavije i 57/89, Službeni list SRJ, br. 31/93 i Službeni list SCG, br. 1/2003 – Ustavna povelja

Republika Srbija, Narodna skupština, Zakon o Ustavnom sudu, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 109/07

Republika Srbija, Narodna skupština, Zakon o vojsci, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 116/07 i 88/09

Republika Srbija, Narodna skupština, Zakon o vojnobezbednosnoj i vojnoobaveštajnog agenciji, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 88/2009

Republika Srbija, Narodna skupština, Zakon o službama bezbednosti Socijalističke Republike Jugoslavije, Službeni list RS, br. 37/2002

Republika Srbija, Narodna skupština, Zakon o izvršenju krivičnih sankcija, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85/2005 i 72/2009

Republika Srbija, Narodna skupština, Zakon o policiji, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 101/2005 i 63/09

Republika Srbija, Narodna skupština, Zakon o bezbednosti saobraćaja, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 41/09

Republika Srbija, Narodna skupština, Zakon o Bezbednosno-informativnoj agenciji, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 42/2002 i 111/2009

Republika Srbija, 2009, Odgovor Vlade Srbije na izveštaj Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) o poseti Srbiji, 14. januar, Dostupno na:< http://www.cpt.coe.int/documents/srb/2009-02-inf-eng.pdf>, [Pristupljeno 6. 02. 2011.]

Republika Srbija, 2011, Odgovori Vlade Republike Srbije na dodatna pitanja Evropske komisije – Poglavlje 23, Dostupno na:< http://www.seio.gov.rs/code/navigate.asp?Id=20>, [Pristupljeno 30. 04. 2011.]

Republika Srbija, Pravilnik o policijskim ovlašćenjima (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 54/06)

Republika Srbija, Statistički zavod, 2007 – 2009, Punoletni učinioci krivičnih dela – prijave, optuženja i osude, Dostupno na:< http://webrzs.stat.gov.rs/axd/drugastrana.php?Sifra=0012&izbor=publikacija>, [Pristupljeno 17 02. 2011.]

RTS, 2009, Država najčešće pred sudom, 2. januar, Dostupno na:< http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/135/Hronika/36678/Dr%C5%BEava+naj%C4%8De%C5%A1%C4%87e+pred+sudom.html?email=yes>, [Pristupljeno 6. 03. 2011.])

Ujedinjene nacije, 1985, Osnovna načela nezavisnosti sudstva, Dostupno na:< http://www2.ohchr.org/english/law/indjudiciary.htm>, [Pristupljeno 26. 02. 2011.]

UNCAT, 2009, Razmatranje izveštaja koje su podnele države u skladu sa članom 19 konvencije: Zaključci Komiteta protiv mučenja, 19. januar,  Dostupno na:< http://www.unhcr.org/refworld/docid/4986bc0e0.html >, [Pristupljeno 26. 02. 2011.]

Ministarstvo spoljnih poslova SAD, 2006 – 2009, Izveštaj o stanju ljudskih prava, po zemljama, Dostupno na:< http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/index.htm>, [Pristupljeno 12. 02. 2011.]

 

Izvori dostupni preko medija:

Anonimno, 2009, Malović: Pri izboru sudija korišćeni podaci policije i BIA, Blic, 30. decembar,   Dostupno na:< http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/170796/Malovic-Pri-izboru-sudija-korisceni-podaci-policije-i-BIA>, [Pristupljeno 15. 02. 2011.]

Anonimno, 2011, Raičević ponovo negira krivicu za ubistvo Zarića, Blic, 14. februar, Dostupno na:< http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/235498/Raicevic-ponovo-negira-krivicu-za-ubistvo-Zarica>, [Pristupljeno 20. 02. 2011.]

Anonimno, 2002, Lomili noge mrtvom mladiću, Blic, 10. april, Dostupno na:< http://www.blic.rs/stara_arhiva/hronika/23627/Lomili-noge-mrtvom-mladicu>,  [Pristupljeno 20. 02. 2011.]

Anonimno, 2009, Video snimci batinanja u Ministarstvu pravde, Blic, 9. novembar, Dostupno na:< http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/119677/Video-snimci-batinanja-u-Ministarstvu-pravde>), [Pristupljeno 6. 02. 2011.]

Anonimno, 2010, Zatvori preopterećeni zbog pritvora i kaznene politike, 1. avgust, Blic, Dostupno na:< http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/200925/Zatvori-preoptereceni-zbog-pritvora-i-kaznene-politike>, [Pristupljeno 21. aprila]

Anonimno, 2010, Ustavni sud usvojio žalbu još jedne neizabrane sudije, Blic, 21 decembar, Dostupno na:< http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/225109/Ustavni-sud-usvojio-zalbu-jos-jedne-neizabrane-sudije>, [Pristupljeno 14. 04. 2011.]

B92 vesti, 2010, Snimak, krivične prijave i provere, 6. jul, Dostupno na:< http://www.b92.net/info/vesti/index.php?dd=06&mm=07&nav_category=16&nav_id=443700&yyyy=2010>, [Pristupljeno 20. 02. 2011.]

B92 vesti, Neodgovarajuća kaznena politika, 12. 10. 2007., Dostupno na:< http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2007&mm=10&dd=12&nav_category=120&nav_id=267545>), [Pristupljeno 20. 02. 2011.]

B92 vesti, Porodici Ristić milion dinara, 27. 09. 2005., Dostupno na:< http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2005&mm=09&dd=27&nav_category=12&nav_id=177417>, [Pristupljeno 21. 02. 2011.]

B92, 2008, U Srbiji previše tajni, 16. oktobar, Dostupno na:< http://www.naslovi.net/2008-10-16/b92/u-srbiji-previse-tajni/867594> , [Pristupljeno 15. 02. 2011.]

B92 vesti, 2007, Zbog BIA po pravdu u Strazbur, 22. februar, Dostupno na:< http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2007&mm=02&dd=22&nav_id=233726>,  [Pristupljeno 27. 02. 2011.]

B92 vesti, 2011, Mesarović: Sudovi vrlo dobri, 13. april, Dostupno na:< http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=04&dd=13&nav_category=12&nav_id=505974>, [Pristupljeno 14. 04. 2011.]

Ilić, M., 2011, Građani  Srbije najviše od svih u regionu tuže svoju državu, Blic,  7. februar, Dostupno na:< http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/233868/Gradjani-Srbije-najvise-od-svih-u-regionu-tuze-svoju-drzavu>, [Pristupljeno 7. 02. 2011.]

Ilić, M., 2011, Viši sud mora da plati 200.000 dinara, Blic, 4. mart, Dostupno na:< http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/239249/Visi-sud-mora-da-plati-200000-dinara>, [Pristupljeno 15. 02. 2011.]

Hadžiomerović, O., 2005, Otpor političkim uticajima, Pravda u Tranziciji, [n.d.] decembar, Dostupno na:< http://www.pravdautranziciji.com/pages/article.php?id=470>, [Pristupljeno 14. 04. 2011.]

DCAF. 2009. Security Sector Governance and Reform: Geneva: DCAF

Marko Milošević. 2009. O nacrtu Zakona o upotrebi Vojske Srbije u multinacionalnim operacijamahttp://www.bezbednost.org/Bezbednost/597/O-Nacrtu-Zakona-o-upotrebi-Vojske-Srbije-u.shtml

Marko Savković. 2009. O Nacrtu Zakona o civilnoj službi. Beograd: BCBP. http://www.bezbednost.org/Bezbednost/598/O-Nacrtu-Zakona-o-civilnoj-sluzbi.shtml

Jelena Bešlin, Jovan Krivokapić,Milan S. Milutinović. 2009. Borbene grupe Evropske unije. Beograd: BCBP. http://www.bezbednost.org/Bezbednost/773/Borbene-grupe-Evropske-unije.shtml

Milorad Timotić. 2009. Srbija između NATO i Rusije. Beograd: BCBP.

Cornelius Friesendorf. 2010. The Military and Law Enforcement in Peace Operations. Geneva: DCAF, LIT.

Đorđe Popović. 2011. Strategijska vojna konferencija za partnere – o čemu se tu zapravo radi? Beograd: http://www.bezbednost.org/Bezbednost/555/Strategijska-vojna-konferencija-za-partnere–o.shtml

Marko Savković. 2011. Tragom vesti: kako smo postali četvrti na svetu u transparentnom izvozu oružja. Beograd: BCBP. http://www.bezbednost.org/Bezbednost/719/Tragom-vesti-kako-smo-postali-cetvrti-na-svetu-u.shtml

Karolin Timon. 2011. Neutralnost u XXI veku: lekcije za Srbiju. Beograd: BCBP.

Gorana Odanović, Maja Bjeloš. Bilten „Rod i bezbednost“. Beograd: BCBP.

Filip Ejdus, Gorana Odanović, Sonja Stojanović. 2011. The Security Transitions in the Western Balkans: From Conflict Zone to Security Community. Belgrade: BCSP

Megan Bastick. 2011. Guide d’auto-évaluation sur le genre pour la police, les forces armées et le secteur de la justice. Geneva: DCAF.

Mindia Vashakmadze. 2011. Guidebook: Understanding Military Justice. Geneva: DCAF.

United Nations Economic and Social Council. 2011. International Standard: Principles Governing the Administration of Justice Through Military Tribunals. Geneva: DCAF

Derek Lutterbeck. 2011. Arab Uprisings and Armed Forces: Between Openness and Resistance. Geneva: DCAF.

Valeri Ratchev. 2011. Civilianisation of the Defence Ministry: A Functional Approach to a Modern Defence Institution. Geneva: DCAF.

Megan Bastick. 2011. Gender Self-Assessment Guide for the Police, Armed Forces and Justice Sector. Geneva: DCAF.

Hans Born, Aidan Wills and Benjamin S. Buckland. 2011. Comparative Perspective of Ombudsman Institutions for the Armed Forces. Geneva: DCAF.

Marina Tadić. 2012. Šta sa viškom vojne imovine? Beograd: BCBP. http://www.bezbednost.org/Sve-publikacije/4402/Sta-sa-viskom-vojne-imovine.shtml

Katarina Đokić. 2012. Šta možemo da očekujemo od NATO samita u Čikagu? Beograd: BCBP. http://www.bezbednost.org/Sve-publikacije/4638/Sta-mozemo-da-ocekujemo-od-NATO-samita-u-Cikagu.shtml

Katarina Đokić. 2012. Raketni štit u Evropi: u potrazi za činjenicama. Beograd: BCBP. http://www.bezbednost.org/Sve-publikacije/4671/Raketni-stit-u-Evropi-u-potrazi-za-cinjenicama.shtml

Cornelius Friesendorf. 2012. International Intervention and the Use of Force: Military and Police Roles. Geneva: DCAF.

DCAF, OROLSI. 2012. Measuring the Impact of Peacekeeping Missions on Rule of Law and Security Institutions. DCAF: Geneva.

Philipp Fluri, Valentyn Badrak. 2012. Democratic Civilian Control Over Security Sector: Useful Reference. Geneva: Center for Army, Conversion and Disarmament Studies.

Purić, Nebojša.  The Place and Role of the Border Police of the Ministry of Interior (MOI) of Serbia in the Process of Police Reform. Članak, 2008.

Kešetović, Želimir.  Attempt to Reform Ministry of Interior : essence and form. Članak, 2008.

Jovanović, Dragan. Posebna prava i ovlašćenja koja primenjuje policija. Članak,2008.

Zekavica, Radomir, Kesić, Tanja. Vladavina prava, policija i antiterorističko zakonodavstvo . Članak,2008.

Dostić Siniša. Organizacija i nadležnost graničnih policija u regionu  zapadnog Balkana. Članak,2008.

Ilić Predrag. Policija i međunarodno javno pravo. Članak,2008.

Batarilo, Boris. Poreska policija. Članak 2008.

Stojanović, Sonja. Policija. Članak 2009.

Milosavljević, Bogoljub. Pravna uređenost delovanja policije. Članak 2009.

Urošević, Zorica. Lokalna samouprava, inspekcijski nadzor i komunalna policija. Članak 2009.

Milošević,Milan. Dostić Siniša. Saradnja graničnih policija zemalja Evropske unije – primer SR Nemačke i Poljske. Članak 2009.

Milosavljević, Bogoljub. Državni aparat sile i ustavnost: vojska, policija i službe bezbednosti u ustavnoj demokratskoj državi . Članak 2009.

Policija danas. Časopis, Beograd: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Nikač, Željko. Komunalna policija u Republici Srbiji: mesto, uloga i zadaci. Članak 2010.

Urošević, Zorica. Komunalna policija i razvoj lokalne samouprave. Članak 2011.

Spasić, Danijela. Policijska kultura i rodni identitet. Članak 2011.

Milojević, Saša.Janković, Bojan. Uporedni prikaz graničnih policija država nastalih raspadom Socijalističke Federativne Republike jugoslavije I policije Republike Srbije. Članak 2012.

Dapčević-Marković, Ljiljana. Evropski standardi u radu policije:doktorska teza. Beograd, disertacija 2008.

Good Practices in Building Police-Public Partnerships by the Senior Police Adviser to the OSCE Secretary General, Priručnik, Vienna : OSCE Secretariat, Strategic Police Matters, 2008.

Jovičić, Dragomir. Organizacija I nadležnost policije,  Banjaluka: Fakultet za bezbjednost I zaštitu,Udžbenik,2008.

Amidžić, Goran. Ćibić Dragan. Policijska taktika, Udžbenik, Banja Luka : Visoka škola unutrašnjih poslova, 2001.

Radovanović, Zvonko. Vodič za dobre odnose građana i policije.  Priručnik, 2012.

Zakon o zaštiti granice, “Službeni glasnik RS”, br. 97/2008

Zakon o strancima, “Službeni glasnik RS”, br. 97/2008

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o policijskoj saradnji, “Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 19/2010

Sporazum između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije o policijskoj saradnji u borbi protiv kriminala, sa Zakonom o potvrđivanju, “Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”,br.19/2010

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Veća ministara Bosne i Hercegovine o policijskoj saradnji, sa Zakonom o potvrđivanju, “Službeni glasnik RS” – Međunarodni ugovori, br. 1/2011

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o saradnji u borbi protiv ilegalne trgovine i zloupotrebe narkotika i psihotropnih supstanci terorizma i drugih teških krivičnih dela, sa Zakonom o potvrđivanju, “Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 19/2010

Đurđić, Vojislav. Ilić, Goran. Bejatović, Stanko. Kiurski, Jasmina. Reljanović, Mario. Sepi, Robert. Pavlović, Zoran. Matić, Marina. Vucelja, Zoran. Milosavljević, Aleksandar. Komlen-Nikolić, Lidija. Plazinić, Miodrag. Jovanović, Marko. Silađi, Biljana. Javno tužilaštvo, policija, krivični sud i suzbijanje kriminaliteta. Stručna monografija, Beograd, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 2008.

Sklansky, David Alan. Democracy and the Police. Knjiga, Stanford, Stanford University Press, 2008.

Milošević, Milan. Kesić, Tanja. Policija u krivičnom postupku. Knjiga, Beograd, Kriminalističko-policijska akademija, 2009.

Jurašić, Robert. Policija u međunarodnim odnosima. Knjiga, Zagreb, Centar za sigurnosne studije, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Politička kultura, 2009.

Milanković-Vasović, Ljiljana. Komunalna policija : uvodne odrednice, zakon, pravilnici sa prilozima i obrascima, indeks. Knjiga,  Beograd, Intermex, 2009.

Greener, Beth K. The New International Policing. Knjiga, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2009.

Hills, Alice. Policing Post-Conflict Cities. Knjiga, London, Zed Books, 2009.

Željko Nikač. Policija, bezbednost i visokotehnološki kriminal : tematski zbornik. Zbornik, Beograd, Kriminalističko-policijska akademija, 2010.

Ljuština, Aleksandra. Ekološki delikti i policija. Naučna monografija, Beograd, Zadužbina Andrejević, 2010.

Nikač, Željko. Policija u zajednici. Knjiga, Beograd, Kriminalističko-policijska akademija, 2010.

Litavski, Jan. Đorđević, Saša. Marković, Žarko. Zbirka predloga praktične politike za reformu policije u Srbiji. Knjiga, Beograd, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, 2010. http://www.bezbednost.org/upload/document/druga_zbirka_predloga_reforma_policije.pdf

Nikač, Željko. Suzbijanje kriminala i evropske integracije. Zbornik, Beograd, Kriminalističko-policijska akademija, Hans Zajdel Fondacija, 2010.

Novović, Snežana. Vla, Snežana. Rakić, Nada. Uspostavljenje mreže žena policajaca Jugoistočne Evrope: izveštaj o rezultatima istraživanja. Knjiga, Sofia, Udruženje šefova policije Jugoistočne Evrope – SEPCA, 2010.

Hoogenboom, Abraham. The Governance of Policing and Security: ironies, myths and paradoxes. Knjiga, Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2010.

Cordner, Gary W. Scarborough, Kathryn E. Police Administration. Knjiga, New Providence, LexisNexis Group, 2010.

Miller, Larry. Braswell, Michael. Whitehead, John. Human Relations & Police Work. Knjiga, Long Grove, Waveland Press, 2010.

Nikač, Željko. Policija u funkciji zaštite ljudskih prava: tematski zbornik radova. Zbornik, Beograd, Kriminalističko-policijska akademija, 2011.

Matison Hess, Kären. Hess Orthmann, Christine. Police Operations: theory and practice. Knjiga, New York, Delmar, 2011.

Palmiotto, Michael J. Community Policing: a police-citizen partnership. Knjiga, New York, Routledge, 2011.

Papanicolaou, Georgios. Transnational Policing and Sex Trafficking in Southeast Europe: policing the imperialist chain. Knjiga, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2010.

Ross, Jeffrey Ian. Policing Issues: challenges and controversies. Knjiga, Sudbury, Jones & Bartlett Learning, 2011.

Literatura:

Bastick, M.(2010) The Role of Penal Reform in Security Sector Reform, Geneva: DCAF

Born, H. ,  Fluri, P. and Lunn, S. (2010) Oversight and Guidance: the relevance of parliamentary oversight for the security sector and its reform, Geneva: DCAF

Ćoragić, D. (2010) Da li su bezbednosno-obaveštajne službe u Republici Srbiji politizovane?, Bezbednost Zapadnog Balkana Beograd: Centar za civilno-vojne odnose, str. 29-40

Ejdus, F.(2009) Koncept reforme sektora bezbednosti, Godišnjak reforme sektora bezbednosti u Srbiji, str.65-70

Gender and Security Sector Reform in Serbia, 2010, Belgrade: Belgrade Center for Security Policy http://www.bezbednost.org/All-publications/4119/Gender-and-Security-Sector-Reform-in-Serbia.shtml

Godišnjak reforme sektora bezbednosti u Srbiji, Beograd: Centar za civilno-vojne odnose, 2009.

Hadžić, M.(2009) Bilans reforme sektora bezbednosti Srbije, Godišnjak reforme sektora bezbednosti u Srbiji, Beograd: Centar za civilno-vojne odnose, str.19-62

Lišanin M.(2010) Reforma sektora bezbednosti u postautoritarnom okruženju, Bezbednost Zapadnog Balkana,  Beograd: Centar za civilno-vojne odnose, str. 4-12

Lukic, Đ. S.(2010) The Media and Security Sector Reform in the Western Balkans, Geneva: DCAF

Milosavljević, B, Petrović, P. (2009) Godišnjak reforme sektora bezbednosti u Srbiji, Beograd: Centar za civilno-vojne odnose, str. 218-248

Rod i reforma sektora bezbednosti u Republici Srbiji, Beograd: Beogradski centar za bezbednosnu politiku, 2010.

Ronin, R.(2009) Obaveštajni rad: praktični priručnik, Beograd: Službeni glasnik, Fakultet bezbednosti

Schreier, F.(2010) Transforming Intelligence Services: making them smarter, more, agile, more effective and more efficient, Wien: National Defence Academy

Stojanović, S. (2009) Hronologija reforme sektora bezbednosti u republici Srbiji 2000-2008, Beograd: Centar za civilno-vojne odnose, str. 194-202

Stojanović, S.(2009) Pristup mapiranju reforme sektora bezbednosti, Godišnjak reforme sektora bezbednosti u Srbiji, str.71-104.

 

Časopisi:

Information & Security, An International Journal, Sofia: ProCon Ltd.

International Journal of Intelligence and Counter-Intelligenc. Taylor & Francis.

Bezbednost. Beograd: Ministarstvo Unutrašnjih Poslova Republike Srbije.

Ljudska Bezbednost. Beograd: Fakultet bezbednosti.

Novi glasnik. Beograd: Vojnoizdavački zavod.

Odbrana.Beograd: Ministarstva odbrane Republike Srbije.

Professional Security Systems. Beograd: IN TEAM d.o.o.

Security. Beograd: Megatrend univerzitet.

Vojno delo. Beograd: Vojnoizdavački zavod.

Nova srpska politička misao. Beograd.

Carević, Dejan, Reforma carinske službe u Srbiji, u publikaciji Reforma sektora bezbednosti u Srbiji: dostignuća i perspektive: zbornik radova, priredio Miroslav hadžić, Centar za civilno-vojne odnose, Goragraf, Beograd, 2007.

Vesna Rakić-Vodinelić, urednica, zbornik Carine; Akcize; Finansijske usluge: harmonizacija domaćeg zakonodavstva sa pravom Evropske Unije, Institut za uporedno pravo, Beograd, 2004.

Kovačevič, Radovan, Harmonizacija jugoslovenskih carina sa carinama Evropske Unije, Centar za antiratnu akciju, Alnari print, Beograd, 2001.

Nikolić, Đurica, Korupcija u robnim carinskim ispostavama, carinsko-prekršajnom i upravnom postupku i referatu prodaje robe, Bezbednost, vol. 53, br. 3, str. 202-219, Beograd, 2011.

Nikolić, Đurica, Oblici korupcije na carini, Bezbednost, vol. 52, br. 2, str. 162-178, Beograd, 2010.

Kovačević, Mirjana, Iskustva razvijenih zemalja kao polazna osnova za oblikovanje domaće carinske politike, Poslovna politika, vol. 34, br. 11, str. 28-33, 2005.

Kovačević, Mirjana, Karakteristike carinske politike Srbije i Crne Gore i potreba usklađivanja sa STO, Tržište, novac, kapital, vol. 37, br. 1, str. 29-38, 2004.

Čukalović, Jovica, Pojam i vrste carina, Pravo – teorija i praksa, vol. 21, br. 12, str. 26-46, 2004.

Pelević, Branislav  M, Carine versus kvote, Ekonomist, vol. 49, br. 1-2, str 1-8, 1998.

Pelević, Branislav  M, Koristi i gubici od carina, Finansije, vol. 50, br. 3-4, str. 213-216, 1995.

Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB