Reforma

Koji su indikatori za ocenjivanje?

linija

Sudska kontrola nad primenom upotrebe prinude

Upotreba sile od strane službenika ovlašćenih za primenu sredstava prinude

Zakonski okvir

 • Nadležnost domaćih sudova za nadgledanje upotrebe sile od strane policije zagarantovana je zakonom
 • Zagarantovan je pristup pravdi žrtvama
 • Aktivnosti aktera sektora bezbednosti podvrgnute su sudskoj kontroli uz nekoliko opravdanih izuzetaka
Praksa
 • Slučajevi u kojima je policija koristila prekomernu silu ili je upotrebila silu uz zloupotrebu moći izneseni su pred nadležne sudove
 • Rad sudstva u smislu nadzora i kontrole upotrebe sile od strane aktera koji imaju ovlašćenje da preduzimaju neka policijska ovlašćenja je adekvatan
 • Žrtve nasilja koriste svoje pravo da se obrate sudstvu.
 • Krivične presude, građanska i druga sredstva su adekvatna i efektivna.
 • Sudije imaju neophodnu moć i ta moć je korišćena, poštovana i podržana od strane drugih grana vlade.
Kapaciteti
 • Sudstvo ima neophodne resurse za prikupljanje dokaza i za donošenje presude ili drugih odluka za korišćenje zakonskih sredstava
Vrednosti
 • Sudstvo funkcioniše nezavisno i nepristrasno
 • Odluke sudstva su iznuđene.

Tretman u pritvoru

Zakonski okvir

 • Nadležnost domaćih sudova da nadgledaju tretman u policijskom pritvoru garantovana je zakonom
 • Zagarantovan je pristup pravdi žrtvama
 • Zakonsko propisi koji regulišu organizaciju sudova su adekvatni
 • Aktivnosti aktera sektora bezbednosti podvrgnute su sudskoj kontroli uz nekoliko opravdanih izuzetaka
Praksa
 • Slučajevi u kojima je policija povredila zakone koji definišu uslove tretmana tokom policijskog zadržavanja izneti supred nadležni sud.
 • Žrtve nasilja koriste svoje pravo da se obrate sudstvu.
 • Krivične presude, građanska i druga sredstva su adekvatna i efektivna.
 • Sudije imaju neophodnu moć i ta moć je korišćena, poštovana i podržana od starne drugih grana vlade.
Kapaciteti
 • Sudstvo ima neophodne resurse za prikupljanje dokaza i za donošenje presude ili drugih odluka za korišćenje zakonskih sredstava
Vrednosti
 • Sudstvo funkcioniše nezavisno i nepristrasno.
 • Odluke sudstva su iznuđene.
 Upotreba specijalnih istražnih mera
Zakonski okvir
 • Domaći sudovi imaju nadležnost da kontrolišu primenu specijalnih istražnih mera koje koriste policija i obaveštajne službe
 • Zakon obezbeđuje pravo sudskoj kontroli da odobra primenu specijalnih istražnih mera
 • Zakon omogućuje nosiocima sudske kontrole i kontrolu nad izvršanjem specijalnih istražnih mera
 • Zakon obezbeđuje ex post facto sudsku kontrolu nad primenom specijalnih istražnih mera za potrebe vođenja sudskog procesa
 • Zakon obezbeđuje ex post facto sudsku kontrolu nad primenom specijalnih istražnih mera kada se one ne sprovode za potrebe vođenja sudskog procesa
 • Aktivnosti aktera sektora bezbednosti podvrgnute su sudskoj kontroli uz nekoliko opravdanih izuzetaka

Praksa

 • Sudska kontrola obuhvata i stvarno ispitivanje dosijea.
 • Sudije imaju ključnu ulogu u davanju dozvola za primenu specijalnih istražnih mera.
 • Sudije imaju ključnu ulogu u nadziranju nad primenom specijalnih istražnih mera.
 • Rad sudstva u smislu nadzora i kontrole nad primenom specijalnih istražnih mera je adekvatan.
 • Žrtve nasilja koriste svoje pravo da se obrate sudstvu.
 • Krivične presude, građanska i druga sredstva su adekvatna i efektivna.
 • Sudije imaju neophodnu moć i ta moć je korišćena, poštovana i podržana od strane drugih grana vlade.
Kapaciteti
 • Sudstvo ima neophodne resurse za prikupljanje dokaza i za donošenje presude ili drugih odluka za korišćenje zakonskih sredstava
Vrednosti
 • Sudstvo funkcioniše nezavisno i nepristrasno.
 • Odluke sudstva su iznuđene.

 

 

Hronologija
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB