Reforma

Koji su indikatori za ocenjivanje?

linija
  1. 1.      Nadzor i kontrola zakonitosti (nadzor i kontrola zakonitosti rada i poštovanja ljudskih prava građana i zaposlenih u (ne)državnim aktrima koji koriste silu)

 

Zakonski okvir

–          Da li je zakonom uređena i obezbeđena nadležnost organa izvršne vlasti za kontrolu i nadzor nad zakonitošću rada državnih[1] i nedržavnih[2] aktera koji koriste silu?

–          Da li je zakonom obezbeđeno da institucije i organi izvršne vlasti kontrolišu i nadziru to da li (ne)državni akteri koji koriste silu poštuju/krše ljudska prava građana i svojih zaposlenih prilikom vršenje svojih poslova?

–          Da li zakon nalaže osnivanje posebnih unutrašnjih tela (npr. generalni inspektor, sektor unutrašnje kontrole) za kontrolu i nadzor zakonitosti rada i kršenja ljudskih prava za svaki od (ne)državnih aktera koji koriste silu?

–          Da li su unutrašnja nadzorno-kontrolna tela profesionalno nezavisna u svom radu i da li odgovaraju za svoj rad ministru/vladi? Da li ministri/vlada određuju prioritete i izdaju smernice za rad unutrašnjim nadzorno-kontrolnim telima?

–          Da li unutrašnja nadzorno-kontrolna tela imaju dovoljna ovlašćenja za delotvorno obavljanje svojih funkcija:

  • pravo uvida u sva (poverljiva) spisa, dokumentaciju i zbirke podataka
  • prav pristupa svim prostorijama, te prava da obave razgovore sa svim licima?
  • da li mogu nadzirati i kontrolisati aktivnosti koje su u toku, te da li ih mogu zaustaviti ako tom prilikom utvrde nezakonitosti?

–          Da li postoje „sive zone“ odnosno pojedine nadležnosti i delatnosti državnih i nedržavnih aktera koji koriste silu koje su izvan, ili ne podležu, unutrašnjoj kontroli i nadzoru?

–          Da li unutrašnja nadzorno-kontrolna tela imaju obavezu da daju predloge za otklanjanje uočenih nezakonitosti kao i predloge za pokretanje odgovarajućih postupaka radi utvrđivanja odgovornosti?

 

Praksa

–          Da li su unutrašnja nadzorno-kontrolna tela, koja su zakonima predviđena,  osnovana?

–          Da li organi izvršne vlasti kontrolišu i nadziru sve (ne)državne aktere koji koriste silu (npr. privatne bezbednosne kompanije)?

–          Da li institucije i organi izvršne vlasti, odnosno unutrašnje nadzorno-kontrolna tela kontrolišu poštovanje ljudskih prava zaposlenih u (ne)državnim akterima koji koriste silu?

–          Da li su nadzor i kontrola politizovani? Da li zaposleni ulažu pritužbe/žalbe na političku i ideološku pristrasnost?

–          Da li i koliko često zaposleni u državnim akterima koji koriste silu ulažu pritužbe/žalbe na nezakonit rad svojih pretpostavljenih (npr. načelnika, direktora)?

–          Kakav je ishod uloženih žalbi zaposlenih na rad svojih pretpostavljenih?

 

Administrativni i upravljački kapaciteti

–          Da li su sva podzakonska akta koja dodatno razrađuju ulogu, organizaciju, opis i sistematizaciju poslova, kao i resurse institucija i organa izvršne vlasti u nadzoru i kontroli nad (ne)državnim akterima koji koriste silu usvojena?

–          Da li sva unutrašnja nadzorno-kontrolna tela imaju dovoljno materijalno-finansijskih (prostorije, oprema, finansije) resursa?

–          Da li sva unutrašnja nadzorno-kontrolna tela imaju dovoljno ljudskih resursa za delotvoran rad?

–          Da li su zaposleni u unutrašnje nadzorno-kontrolnim telima završili posebne kurseve/obuke iz nadzora i kontrole zakonitosti rada i poštovanja ljudskih prava građana i zaposlenih u (ne)državnim aparatima sile?

–          Da li zaposleni u nadzorno-kontrolnim telima na neki drugi način i redovno usavršavuju svoje znanje u ovoj oblasti?

–          Da li su, na primer, izradili neka uputstva, priručnike i sl.  čijom bi primenom trebalo da se olakša rad upravnih i komandnih instanci, te doprinese zakonitosti njihovog rada i povećanju stepena poštovanja ljudskih prava – Predlog ako se usvaja razradite ga preciznije molim Vas

 

Vrednosti

–          Da li su zaposleni u unutrašnje nadzorno-kontrolnim telima završili posebne kurseve/obuke iz nadzora i kontrole zakonitosti rada i poštovanja ljudskih prava građana i zaposlenih u (ne)državnim aparatima sile? Da li na neki drugi način i redovno usavršavuju svoje znanje u ovoj oblasti?

–          Koliko je zaposlenih u državnim akterima koji koriste silu ulažilo pritužbi/žalbi na nezakonitost u radu i kršenju ljudskih prava u instituciji/organu u kojem rade?

–          Da li broj pritužbi/žalbi građana i zaposlenih u (ne)državnim aparatima sile na nezakonitost u radu i kršenje ljudskih prava raste u prvih pet godina od uspostavljanja nadzorno-kontrolnih tela? Da li broj pritužbi/žalbi građana i zaposlenih u (ne)državnim aparatima sile na nezakonitost u radu i kršenje ljudskih prava opada nakon prvih pet godina od uspostavljanja nadzorno-kontrolnih tela?

–          Da li unutrašnje nadzorno-kontrolna tela daju preporuke za otklanjanje nezakonitosti i poboljšanje zaštite i poštovanja ljudskih prava?

–          Da li institucije i organi izvršne vlasti određuju prioritete i smernice za rad unutrašnjim nadzorno-kontrolnim telima?

–          Da li vlada/ministarstva izdaju strategije i akcione planove u vezi sa vršenjem nadzora i kontrole zakonitosti rada i poštovanja ljudskih prava?

–          Da li nadzorno-kontrolna tela organizuju obuke za zaposlene o nadzoru i kontroli zakonitosti rada i poštovanja ljudskih prava, te da li o tome izdaju brošure?

 

  1. 2.      Budžetska kontrola

 

Zakonski okvir

–          Da li je zakonima regulisano da institucije i organi izvršna vlasti kontrolišu i nadziru zakonitost trošenja budžeta aktera sektora bezbednosti?

–           Da li zakoni predviđaju više nadzorno-kontrolnih mehanizama (npr. inspekcija, unutrašnja kontrola, nezavisna interna revizija) za kontrolu zakonitosti korišćenja budžeta kod državnih aktera koji koriste silu?

–          Da li zakon predviđa formiranje posebnih tela u okviru Ministarstva finansija nadležnih za kontrolu zakonitog korišćenja budžetskih sredstava državnih aktera koji koriste silu?

–          Da li su svi državni akteri koji koriste silu zakonom obavezani da u okviru svoje organizacije formiraju unutrašnja tela za kontrolu zakonitosti raspolaganja budžetskim sredstvima svoje institucije?

–          Da li je  interna revizija odgovorna ministarstvu a ne akterima koje kontrolišu?

–          Da li nadzorno-kontrolna tela imaju pravo pristupa svim podacima, dokumentima, izveštajima i informacijama potrebnim za obavljanje svojih funkcija?

–          Da li postoje neki delovi budžeta koje nadzorno-kontrolna tela ne mogu kontrolisati?

–          Da li nadzorno-kontrolna tela imaju obavezu da predlažu mere za otklanjanje nezakonitosti i poboljšanje situacije u oblasti zakonitosti korišćenja budžetskih sredstava?

–          Da li zakoni predviđaju formiranje registara sa evidencijom slučajeva nezakonitog korišćenja budžetskih sredstava uspostavljeni kod državnih aktera koji koriste silu i u okviru ministarstava/vlade?

 

Praksa

–          Da li su u okviru Ministarstvu finansija osnovana tela nadležna da nadziru i kontrolišu zakonitost korišćenja budžetskih sredstava?

–          Da li su u okviru državnih aktera koji koriste silu osnovana tela nadležna za unutrašnju kontrolu zakonitog korišćenja budžetskih sredstava?

–          Da li sva tela nadležna za kontrolu i nadzor zakonitosti tršenja budžeta obavljaju rečenu nadležnost u praksi?

–           Da li nadzorno-kontrolna tela kontrolišu zakonitost trošenja budžeta kod svih aktera sektora bezbednosti?

–          Da li se registri sa evidencijom slučajeva nezakonitog korišćenja budžetskih sredstava vode kod državnih aktera koji koriste silu i u okviru ministarstava/vlade?

–          Da li se registri sa evidencijom o slučajevima nezakonitog korišćenja budžetskih sredstava redovno ažuriraju?

 

Administrativni i upravljački kapaciteti

–          Da li su sva podzakonska akta koja dodatno razrađuju ulogu institucija i organa izvršne vlasti u nadzoru i kontroli zakonitosti korišćenja budžetskih sredstava državnih aktera koji koriste silu na vreme usvojena te da li su u skladu sa zakonima?

–          Da li sva nadzorno-kontrolna tela imaju dovoljno materijalno-finansijskih (prostorije, oprema, finasije) resursa za rad.

–          Da li  sva nadzorno-kontrolna tela imaju dovoljno ljudskih resursa za delotvoran rad?

–          Da li su zaposleni u nadzorno-kontrolnim telima završili posebne kurseve/obuke iz nadzora i kontrole zakonitosti korišćenja budžetskih sredstava državnih aktera koji koriste silu usvojena?

–          Da li zaposleni u nadzorno-kontrolnim telima na neki drugi način i redovno usavršavuju svoje znanje u ovoj oblasti?

 

Vrednosti

–          Koliko je zaposlenih (procentualno, u odnosu na ukupan broj) u nadzorno-kontrolnim telima završilo obuku iz kontrole zakonitosti korišćenja budžetskih sredstava?

–          Da li nadzorno-kontrolna tela daju preporuke za otklanjanje nezakonitosti korišćenja budžetskih sredstava?

–          Da li vlada/ministarstva izdaju strategije i akcione planove u vezi sa vršenjem budžetske kontrole?[3]

–          Da li nadzorno-kontrolna tela i ministarstva organizuju obuke za zaposlene o kontroli zakonitorsti korišćenja budžetskih sredstava, te da li o toj temi izdaju brošure?[1] Vojska, Vojna policija, Policija, BIA, VBA, VOA, Carina, Poreska policija, Uprava za sprečavanje pranja novca

[2] Firme za fizičko i tehničko obezbeđenje i detektivske agencije.

[3] Npr. Vlada RS je sačinila Strategiju razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji i Plan aktivnosti vezanih za razvoj interne finansijske kontrole u javnom sektoru.

Hronologija
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB