Reforma

Šta je participativnost?

linija

Organizacije civilnog društva možemo definisati kao oblik samoorganizovanja građana radi ostvarivanja i/ili zaštite svojih određenih interesa i potreba i koji nema za cilj stvaranje profita.

Javno učešće je proces u kome pojedinci, grupe i organizacije imaju priliku da učestvuju u kreiranju (i sprovođenju) odluka koje se njih direktno tiču, ili u kojima  imaju određeni interes. Taj proces se zasniva na uverenju da oni, na koje se određene odluke odnose, imaju pravo da učestvuju u procesu njihovog formulisanja.

Učešće u kreiranju politika je proces u kome građani i njihove organizcije i udruženja imaju, zakonom garantovano pravo, da aktivno učestvuju u procesu kreiranja politika, putem slobodnog pristupa informacijama, predlaganjemu politika, diskusija i dijaloga sa vladom. Cilj ovih akcija je se da se razviju različite opcije praktičnih politika, pre donošenja odluka koje imaju uticaj na javni interes.

Učešće u sprovođenju i evaluaciji politika je proces u kome građani sprovode političke inicijative, analiziraju prednosti/mane i uticaj politike i obezbeđuju da se politike sprovode  bez štetnih efekata (praćenje efekata politika, da se osigura da su nameravani ciljevi postignuti).

Učestvovanje u bezbednonsnoj politici u ovom istraživanju razumemo kao učestvovanje građana i njihovih udruženja u oblikovanju, sprovođenju, evaluaciji i nadzoru nad sprovođenjem politike nacionalne, ljudske i lokalne bezbednosti. Nacionalnu bezbednost definišemo kao bezbednost države, odnosno kao očuvanje teritorijalnog integriteta, nezavisnosti, suverenosti i političke stabilnosti jedne države. U fokusu ljudske bezbednosti nalazi se bezbednost pojedinaca, shvaćena kao sloboda od straha. Ovaj koncept se zasniva na pretpostavci da svi ljudi imaju osnovna ljudska prava koja treba da uživaju bez obzira na to ko su ili gde se nalaze, a njihova prava treba da se štite sprečavanjem sukoba i rešavanjem dubokih uzroka nesigurnosti i ranjivosti. Lokalnu bezbednost razumemo kao  prevenciju, sprečavanje i smanjivanje faktora koji narušavaju bezbednost zajednice i utiču na kvalitet života građana, kroz zajedničko delovanje policije, lokalnih vlasti i članova zajednice.

Hronologija
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB